Všeobecné obchodní podmínky

pro prodej konzultací a on-line kurzů

+ Ochrana osobních údajů

2. Informace o službách

Informace o elektronických službách jsou k dispozici v českém jazyce na webových stránkách uvedených v bodě 1. Služby jsou zpřístupněny online po úspěšném dokončení nákupu. DPH ani jiné daně Prodávající Kupujícímu neúčtuje.

3. Ochrana autorských práv

Elektronické produkty a služby jsou určeny pro osobní potřebu Kupujícího. Produkty a služby, které Prodávající prostřednictvím webových stránek prodává včetně jejich obsahu, podléhají ochraně autorských práv. Jejich další šíření jako celku či jejich částí je bez souhlasu držitele autorských práv zakázáno. Kupující odpovídá Prodávajícímu jakožto distributorovi zastupujícímu držitele autorských práv za případnou újmu, kterou porušením autorských práv způsobí.

4. Objednávka a nákup

Kupující zadává objednávku elektronicky vyplněním příslušného formuláře na webové stránce. Odesláním formuláře pak Kupující vyjadřuje souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, jakož i se zpracováním osobních údajů.

5. Zrušení objednávky

Ke zrušení objednávky dojde automaticky neuhrazením částky objednávky ve stanoveném termínu splatnosti.

6. Platby

Způsob platby si Kupující vybere při vyplňování objednávkového formuláře. Platba je úspěšně dokončena zobrazením potvrzující zprávy a jejím zasláním e-mailem. V případě neúspěšné úhrady je Kupující informován zprávou zobrazenou na platební stránce a zaslaným e-mailem.

Platební metody jsou napojeny na platební bránu, která zaručuje bezpečné zpracovávání online plateb. Čísla platebních karet Kupující zadává pomocí šifrovaného kanálu.

Opakované platby

V případě, že předmětem koupě je Klub nebo kurz (dále jen "Klub") s pravidelným členským poplatkem, využívá Prodávající k uhrazení členského poplatku automatické opakované platby kartou (tzv. reccuring payments). Vyplněním prodejního formuláře se Kupující zavazuje hradit pravidelný členský poplatek ve výši zřetelně a jasně uvedené na objednávce, a to po celou dobu trvání členství. Vyplněním prodejního formuláře Kupující dává souhlas, aby členský poplatek (v předem jasně uvedené výši) byl po uplynutí stanoveného období (30 dní, 90 dní, rok...) automaticky vyúčtován k tíži platební karty Kupujícího, jíž byla provedena první úhrada, a to po celou dobu trvání členství v Klubu.

Upozornění na automatickou platbu

V případě, že objednávka podléhá opakované platbě, Kupující je vždy jasně informován na prodejní stránce o výši pravidelného poplatku i o způsobu, jak je možné členství v Klubu ukončit a zastavit tak opakované účtování plateb. V případě, že Kupující vyplní objednávku, která opakovanou platbu zahrnuje, zašle mu Prodávající do dvou pracovních dnů od provedení první platby potvrzení o nastavení opakované platby prostřednictvím e-mailu uvedeného v objednávce. Zároveň vždy sedm dnů před automatickým vyúčtováním poplatku je Kupující o této skutečnosti upozorněn e-mailem na adresu, kterou uvedl v objednávce, spolu s jasnými pokyny, jak může Kupující opakované platby zrušit.

Ukončení členství v Klubu a zrušení automatické platby

Členství v Klubu může Kupující kdykoliv ukončit pomocí určeného formuláře v online členské sekci nebo kontaktováním zákaznické podpory na adrese [email protected]. Ukončením členství v Klubu je pravidelná platba zrušena a členský poplatek nebude nadále účtován. Ukončením členství v Klubu se Kupující vzdává všech výsad a výhod, které mu členství přinášelo. V případě zrušení členství bude Kupujícímu přístup (po vypršení uhrazené doby členství) zrušen.

7. Zpřístupnění služby

Po úspěšném provedení a potvrzení platby je Kupujícímu online zpřístupněn zakoupený produkt nebo služba.

8. Reklamace – nezpřístupnění služby

V případě, že Kupující obdržel potvrzující zprávu o úspěšně provedené platbě za službu a služba nebyla zpřístupněna, nebo pokud nastal nějaký jiný problém, Kupující kontaktuje Prodávajícího na adrese [email protected].

9. Ochrana osobních údajů (Personal Data Security)

Prodávající prohlašuje, že veškeré údaje o Kupujícím získané v rámci objednávky a dodávky služeb jsou uloženy v zabezpečené databázi. Údaje mohou být zpřístupněny spolupracovníkům, kteří se podílejí na vylepšování služeb MARIE HELEN CLUB. Spolupracovníci mají smluvně zajištěnu povinnost mlčenlivosti. Kupující může kdykoli požádat Prodávajícího, aby byly osobní a/nebo firemní údaje Kupujícího z databáze Prodávajícího vymazány. Prodávající mu neprodleně vyhoví.

10. Právní příslušnost (Jurisdiction)

Tyto Všeobecné obchodní podmínky se řídí právním řádem Anglie a Walesu. Kupující bere na vědomí, že veškeré služby distribuované prostřednictvím webových stránek uvedených v bodě 1 objednává ve Spojeném království.

11. Nejedná se o poskytování zdravotních služeb

Služby jsou poskytovány s využitím znalostí, zkušeností a roků praxe Prodávajícího. Jedná se o návody a doporučení, jejichž přínosem může být zlepšení duševní a fyzické rovnováhy. Záleží však jen na Kupujícím, jak je v praxi použije a jakou péči a úsilí bude věnovat uvádění těchto informací do praxe. Účinnost rad a doporučení a konkrétní výsledky závisí na postupu Kupujícího. Prodávající neposkytuje zdravotní služby. Pokud je v informacích uvedeno doporučení na předchozí konzultaci s lékařem nebo jiným odborníkem, je nezbytné se tímto doporučením řídit.

12. Zdravotní upozornění a vyloučení odpovědnosti

Kupující užívá rady, doporučení a předané zkušenosti na vlastní odpovědnost. Prodávající neodpovídá za jakékoliv přímé, nepřímé, majetkové či nemajetkové újmy (včetně zdravotních), které by Kupujícímu vznikly v souvislosti s uplatňováním doporučení, znalostí a zkušeností Prodávajícího. To zahrnuje i případné nerespektování pravidel, pokynů či upozornění obsažených na webu www.mariehelen.cz a také ve veškerých materiálech včetně těchto Všeobecných obchodních podmínek, které dostává Kupující k dispozici se zakoupenými službami. Akceptováním těchto Všeobecných obchodních podmínek Kupující souhlasí s tím, že veškeré úspěchy či neúspěchy související s uplatňováním rad, doporučení a zkušeností Prodávajícího jsou plně odpovědností Kupujícího a Prodávající za ně nenese žádnou odpovědnost.

Poslední aktualizace: 21. prosince 2022.